Destruktive Parforhold. Psykopati. Narsisssisme.

Konsekvensen av å ha en psykopatisk partner. Engen-Nilsen.com

Syv tips til Sinnemestring.

Har du en temperamentsfull venn, kollega eller kjæreste. En som kan eksplodere for den minste ting? Tåler ikke at andre gjør feil. Tåler ikke at noen påpeker egne feil. Eller er det du selv som sliter med overveldende sinne fra tid til annen? Da er du ikke alene.

I følge forskningslitteraturen er det vanlig å ha problemer med sinne. Her er noen relevante punkter:

 • Globalt sett viser studier at opptil 7-10% av befolkningen kan oppleve alvorlige sinneproblemer som krever behandling.

 • Sinne-problemer kan forekomme i alle aldersgrupper, fra barn til eldre voksne.

 • Menn rapporterer ofte høyere nivåer av utagerende sinne (aggressiv oppførsel) sammenlignet med kvinner, selv om begge kjønn kan oppleve sinne-problemer.

 • Stressende livshendelser, traumer, konflikter i relasjoner, økonomiske belastninger og arbeidsrelatert stress er faktorer som kan bidra til økt sinne.

 • Sinne kan være assosiert med andre psykiske helseproblemer som depresjon, angstlidelser og ustabil personlighetsforstyrrelse.

Det er viktig å merke seg at hvis sinne-problemer begynner å påvirke en persons daglige fungering, relasjoner eller helse, kan det være hensiktsmessig å søke hjelp. Enten gjennom terapi eller en informativ samtale med psykolog, der du får veiledning i forhold til hvordan du kan håndtere problemet. En psykolog kan kartlegge problemet og gi d. De kan tilby passende behandlingsmetoder og teknikker for sinnekontroll basert på individuelle behov.

Mange mennesker har problemer med sinne og temperament, men det finnes metoder og teknikker som kan hjelpe dem med å håndtere og kontrollere disse følelsene bedre.Her er noen sentrale begreper og tilnærminger som kan være nyttige:

  • Dialektisk atferdsterapi (DBT): DBT er en type terapi som opprinnelig ble utviklet for personer med borderline personlighetsforstyrrelse, men det har også vist seg å være effektivt for å håndtere sinne. DBT lærer ferdigheter for å regulere følelser og forbedre mellommenneskelige relasjoner.

  • Mindfulness: Mindfulness er en praksis som innebærer å være bevisst og oppmerksom på øyeblikket uten å dømme. Det har vist seg å være nyttig for å håndtere sinne ved å øke bevisstheten om sine følelser og reaksjoner.

  • Stressmestring: Sinne kan ofte være en reaksjon på stress. Læring av effektive stressmestringsstrategier kan bidra til å redusere hyppigheten og intensiteten av sinneutbrudd.

  • Kommunikasjons- og konfliktløsningsferdigheter: Lære effektive kommunikasjons- og konfliktløsningsferdigheter kan hjelpe kollegaen din med å uttrykke sine behov og frustrasjoner på en konstruktiv måte i stedet for å ty til sinne.

Du kan oppfordre kollegaen din til å søke hjelp fra en kvalifisert psykolog eller terapeut som kan veilede ham gjennom disse teknikkene. Det kan også være nyttig å snakke med HR eller ledelsen på arbeidsplassen din for å se om de kan tilby støtte eller ressurser for sinnemestring.

Husk at endring tar tid, og kollegaen din må være villig til å jobbe med seg selv og ta ansvar for sin oppførsel. Men med riktig støtte og innsats kan det være mulig for ham å lære å håndtere sinne på en mer konstruktiv måte. 

En av de vanligste årsakene til sinne-problemer er  vansker med å sette grenser overfor omgivelsene. Det gjør ofte at ting bygger seg opp, også kommer frustrasjonen ut på feil tidspunkt. Det finnes imidlertid også en rekke andre årsaker til at man utagerer i utide.

Med forbehold om at årsakene til en persons hissighet og temperament kan variere betydelig fra individ til individ, kan vi nevne noen av de mest typiske årsaken til sinne-problemer:

  • Biologiske og genetiske faktorer: Noen mennesker kan ha en medfødt disposisjon for å ha et kort lunte eller reagere mer intensivt på stressende situasjoner. Noen genetiske faktorer og hjernens kjemi kan spille en rolle i utviklingen av temperament og sinne.

  • Oppvekstmiljø: Tidlige opplevelser og miljøet en person vokser opp i, kan påvirke hvordan de lærer å håndtere og uttrykke følelser. Ustabile eller voldelige hjemmemiljøer, traumatiske opplevelser eller mangel på modellering av sunn emosjonell regulering kan bidra til å forme en persons hissige oppførsel.

  • Stress og frustrasjon: Kontinuerlig eller intens stress i livet, enten det er relatert til arbeid, personlige forhold eller andre faktorer, kan føre til økt irritabilitet og hissig oppførsel. Mangel på mestringsevner for å håndtere stress kan forsterke disse reaksjonene.

  • Mangel på sosiale ferdigheter: Hvis en person mangler effektive kommunikasjons- og konfliktløsnings-ferdigheter, kan de ha en tendens til å ty til sinne som en primær reaksjon i vanskelige situasjoner. Dette kan være et resultat av begrenset læring eller mangel på adekvat sosial trening.

  • Underliggende psykiske helseproblemer: Noen psykiske helseproblemer, som for eksempel ustabil personlighetsforstyrrelse eller noen typer angst- og stemningslidelser, kan være forbundet med økt sinne og irritabilitet.

Det finnes selvsagt mange flere situasjoner eller egenskaper som kan føre til eller bidra til overdrevent sterk aggresjon. Ofte varierer aggresjons-utbrudd i forhold til hvor trygg man er på menneskene rundt seg eller hvilken posisjon man har f.eks. på en arbeidsplass. Man blir ikke så ofte rasende på noen som har en høyere posisjon eller som man ikke kjenner.  

Forekomst av sinne-problemer.

Selv om det ikke er en eksakt tallfestet statistikk for utbredelsen av sinne-problemer, kan vi få en idé om omfanget ved å se på noen forskningsfunn og studier:

  • Generell utbredelse: Studier har vist at sinne-problemer er ganske utbredt i befolkningen. En omfattende gjennomgang av flere studier fant at om lag 7-10% av den generelle befolkningen rapporterer om alvorlige sinne-problemer som kan påvirke deres fungering og livskvalitet.

  • Ungdom og barn: Forskning indikerer at sinne-problemer er relativt vanlige blant barn og ungdom. Ifølge en studie publisert i Journal of Abnormal Child Psychology, rapporterte opptil 65% av ungdommene at de hadde opplevd betydelig sinne i løpet av det siste året.

  • Kjønnsforskjeller: Studier har funnet at menn generelt rapporterer høyere nivåer av eksternalisert sinne (aggressiv oppførsel) sammenlignet med kvinner. Kvinner kan imidlertid rapportere høyere nivåer av internalisert sinne (følelsesmessig tilbaketrekning) og undertrykt sinne.

  • Sammenheng med psykiske helseproblemer: Sinne kan være assosiert med ulike psykiske helseproblemer. For eksempel kan personer med depresjon, angstlidelser, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller ustabil personlighetsforstyrrelse oppleve sinne som en del av symptomene.

Det er viktig å merke seg at disse tallene kan variere avhengig av studie-populasjon, definisjoner og metoder som brukes i forskningen. Sinne er en kompleks følelse som kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert individuelle forskjeller, kulturelle normer og livserfaringer.

Hvis du eller noen du kjenner sliter med sinne-problemer, er det viktig å søke hjelp fra en kvalifisert helsepersonell som en psykolog eller terapeut. De kan gi en mer individuell vurdering og tilpasse behandlingen basert på behovene til den enkelte.

Er folk er mer irritable nå enn før?
 
Det er blitt foreslått at folk kan oppleve økt irritabilitet og sinne i moderne samfunn, men det er ikke nødvendigvis en universell trend som gjelder for alle. Her er noen faktorer og perspektiver å vurdere når det gjelder spørsmålet ditt:

  • Økt stressnivå: Moderne samfunn kan være preget av høyere stressnivåer på grunn av faktorer som arbeidsplasspress, teknologiske forstyrrelser, informasjonsflom og økt forventning om å være tilgjengelig hele tiden. Slike stressfaktorer kan bidra til en generell følelse av irritabilitet og kan påvirke hvordan mennesker reagerer i ulike situasjoner.

  • Sosiale medier og digitale påvirkninger: Bruken av sosiale medier og digitale plattformer har økt betydelig de siste årene. Noen forskere og eksperter har foreslått at konstant eksponering for sosiale medier og digitale påvirkninger kan føre til økt irritabilitet og sinne. Dette kan skyldes fenomener som informasjonsoverbelastning, sammenligning med andre og følelsen av å være alltid på vakt for digitale interaksjoner.

  • Endrede sosiale normer: Sosiale normer og forventninger kan endre seg over tid. Noen mennesker kan oppfatte at det er blitt mer akseptabelt å uttrykke sinne eller irritasjon på offentlige arenaer eller gjennom digitale kommunikasjonskanaler, noe som kan bidra til en økt opplevelse av sinne.

Det er viktig å merke seg at oppfatninger om økt irritabilitet kan variere mellom individer, kulturer og samfunn. Det er ikke nødvendigvis en generell trend som gjelder for alle mennesker. Mange mennesker klarer fortsatt å regulere sinne og håndtere irritabilitet på en sunn måte.

Når det gjelder spørsmålet om økt irritabilitet i moderne samfunn, er det flere studier og forskningsartikler som utforsker relaterte temaer, selv om det ikke nødvendigvis er en omfattende konsensus eller enighet i forskningsmiljøet. Her er noen relevante perspektiver og referanser som kan bidra til å belyse temaet:

  • Sosiale medier og psykisk helse: En studie fra 2018 publisert i Journal of Social and Clinical Psychology undersøkte sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk helse. Forskerne fant at deltakere som reduserte sin bruk av Facebook opplevde en reduksjon i følelser av depresjon og ensomhet over en periode på tre uker.

  • Stress og irritabilitet: Studier har funnet en sammenheng mellom økte stressnivåer og økt irritabilitet. For eksempel, en undersøkelse publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine i 2016, fant en sammenheng mellom jobbstress og økt risiko for sinne og irritabilitet blant ansatte.

  • Teknologi og sinne: En studie publisert i Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking i 2019 undersøkte sammenhengen mellom bruk av teknologi og sinne. Forskerne fant at overdreven bruk av teknologi var assosiert med økt sinne og irritabilitet blant deltakerne.

Det er viktig å merke seg at forskningen på dette området er pågående, og det kan være variasjon og kontroverser blant studier og forskere. Det er også viktig å ta hensyn til individuelle forskjeller og kontekstuelle faktorer som kan påvirke opplevelsen av irritabilitet.

Hva kan man gjøre?

Sinne er den følelsen vi bruker for å sette grenser og hevde egne behov overfor omgivelsene. Dersom man har vansker med dette vil man oppleve at folk stadig trår over ens egne grenser. Til slutt får man nok, og så sprekker det. Problemet er da at reaksjonen ikke er tilpasset situasjonen. Det første du bør gjøre er derfor å slutte å gå på akkord med deg selv. Altså: Lær deg å sette grenser.
 
 

Sinneproblemer kan være vanskelige å takle, men det er flere strategier du kan bruke for å håndtere dem effektivt. Her er syv selvhjelpstips:

 1. Lær å gjenkjenne dine sinneutløsere: Vær bevisst på hva som utløser sinnet ditt. Det kan være visse situasjoner, mennesker eller aktiviteter. Ved å identifisere disse, kan du være bedre forberedt eller unngå dem når det er mulig.

 2. Praktiser pusteøvelser: Når du merker at sinnet bygger seg opp, kan du prøve å roe deg ned ved å fokusere på pusten din. Ta dype, langsomme åndedrag, og prøv å tømme tankene dine. Dette kan bidra til å redusere intensiteten av dine sinte følelser.

 3. Bli fysisk aktiv: Fysisk aktivitet kan hjelpe med å redusere stress og forbedre humøret ditt. Når du føler at sinnet er i ferd med å bygge seg opp, kan du prøve å gå en tur, løpe, sykle, eller gjøre noen andre former for fysisk aktivitet.

 4. Praktiser positiv selvsnakk: Når du føler deg sint, kan du prøve å snakke positivt til deg selv. Si ting som “Jeg er rolig og avslappet” eller “Jeg kan håndtere dette.” Dette kan hjelpe deg å endre sinnsstemningen din.

 5. Søk støtte fra andre: Snakk med en venn, familiemedlem, eller en terapeut om hva du føler. Noen ganger kan det bare å få luftet ut følelsene dine være nok til å roe deg ned.

 6. Bruk avslapningsteknikker: Du kan prøve teknikker som meditasjon, progressiv muskelavslapning, eller yoga for å roe sinnet og kroppen din. Disse teknikkene kan hjelpe deg å håndtere sinne mer effektivt.

 7. Uttrykk følelsene dine på en konstruktiv måte: Det er viktig å uttrykke sinte følelser på en sunn måte. Skrive i en dagbok, male, eller spille et instrument kan være nyttige måter å uttrykke og håndtere sinte følelser på.

Husk at alle er forskjellige, og det som fungerer for en person, kan kanskje ikke fungere for en annen. Det kan være nyttig å eksperimentere med forskjellige teknikker for å finne ut hva som fungerer best for deg.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *